Naudojimo taisyklės.

  Bendrosios nuostatos

 1. Internetinė svetainė getsalon.lt valdoma MB “GET SALON”, esanti adresu Švitrigailos g. 11C, Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp MB “GET SALON” (toliau – Svetainės savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas) dėl naudojimosi Svetainės getsalon.lt.
 2. Sąvokos
  1. Svetainės savininkas – MB “GET SALON”, esanti adresu Švitrigailos g. 11C, Vilnius.
  2. Registruotas lankytojas - užsiregistravęs getsalon.lt, Asmeninio puslapio neturintis Asmuo.
  3. Lankytojas - neužsiregistravęs getsalon.lt Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą getsalon.lt
  4. Paslaugų teikėjas - Registruotas lankytojas, susikūręs bent vieną Asmeninį puslapį getsalon.lt
  5. getsalon.lt – internetinė svetainė adresu (www.getsalon.lt), valdoma MB “GET SALON”, esanti adresu Švitrigailos g. 11C, Vilnius.
  6. Asmuo - fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);
 3. Naudodamasi(-s) getsalon.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Taiskylės apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums naudojantis getsalon.lt. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) getsalon.lt, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis getsalon.lt.
 4. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Asmenis pačiame getsalon.lt. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo getsalon.lt.
 5. getsalon.lt yra valdomas savininko, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi getsalon.lt taisykles, sąlygas bei tvarką.
 6. Getsalon teikiamos paslaugos ir naudojimo taisyklės

 7. getsalon.lt teikia paslaugų ir prekių paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 8. Naudojimasis getsalon.lt paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie getsalon.lt veiklą – naujienlaiškiu, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kitais būdais.
 9. getsalon.lt savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas (reklamuojantis paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas / prekes.
 10. getsalon.lt savininkas neatsako už jokius getsalon.lt paslaugų tiekimo trikdžius getsalon.lt: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 11. getsalon.lt Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius getsalon.lt paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti getsalon.lt Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius getsalon.lt Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.
 12. Kiekvienas Asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis getsalon.lt ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje.
 13. getsalon.lt savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų įspėjimo.
 14. Lankytojo teisės ir pareigos

 15. Naudodamasis bet kuria getsalon.lt paslauga Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji):
  1. yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus getsalon.lt;
  2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
  3. supranta ir sutinka, kad MB “GET SALON” tvarkytų ir valdytų Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais.
 16. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, paslaugos teikimo adresą.
 17. Lankytojas turi teisę susikurti Asmeninį puslapį getsalon.lt. Susikūręs Asmeninį puslapį, Registruotas lankytojas tampa Paslaugų teikėju, kuriam taikomos visos šios Taisyklės, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo teises ir pareigas.
 18. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

 19. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji) supranta, kad Paslaugų teikėjas Asmenims teikdamas paslaugas / prekes turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.
 20. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  1. a. talpinti getsalon.lt paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio galerijoje tik su Paslaugų teikėjo kategorija / paslaugomis / prekėmis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Asmeninio Puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan., nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis Paslaugų teikėjo Asmeninis puslapis getsalon.lt be jokio atskiro getsalon.lt savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
  2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti getsalon.lt daugiau nei vieną kartą. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurti Asmeniniai puslapiai trinami iš getsalon.lt.
  3. laiku susimokėti už teikiamas Papildomas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per tam skirtą laiką nuo getsalon.lt savininko pranešimo gavimo to nepadaro, jo Asmeniniai puslapiai yra trinami iš getsalon.lt;
  4. užtikrinti, kad siūlomos paslaugos / prekės ar getsalon.lt Paslaugų teikėjo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant failus, el. pašto laiškus ir kt. (toliau – Paslaugų teikėjo informacija) nesiūlo įsigyti paslaugų ir (ar) prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  getsalon.lt teisės ir pareigos

 21. getsalon.lt savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis getsalon.lt, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė getsalon.lt, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis getsalon.lt, jei Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:
  1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis getsalon.lt;
 22. getsalon.lt savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš getsalon.lt bet kokią Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, jei, getsalon.lt savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. getsalon.lt savininkas įsipareigoja Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prašymu pašalinti jo paskyrą ir visą susijusią informaciją iš getsalon.lt duomenų bazės.
 23. getsalon.lt savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje getsalon.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik getsalon.lt ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis getsalon.lt.
 24. getsalon.lt savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų getsalon.lt bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti getsalon.lt logotipą „getsalon“.
 25. Atsakomybė

 26. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad getsalon.lt savininkas nėra ir nebus atsakingas už getsalon.lt ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl getsalon.lt savininko kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo, Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 27. getsalon.lt savininkas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis getsalon.lt ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą
 28. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad getsalon.lt ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų getsalon.lt savininko patvirtinimų ar garantijų, kad getsalon.lt veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. getsalon.lt savininkas nėra ir nebus atsakingas už getsalon.lt esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats getsalon.lt savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
 29. getsalon.lt savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis getsalon.lt ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 30. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad getsalon.lt savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi getsalon.lt ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
 31. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis getsalon.lt ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 32. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad getsalon.lt savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi getsalon.lt ir (ar) Paslaugomis.